Jogi- és adatvédelmi nyilatkozat

A weblapra vonatkozó jogi- és adatvédelmi rendelkezések

 

 

Az alábbi feltételek az internetes oldal használatát szabályozzák. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el e feltételeket. Amennyiben feltételeinket nem fogadja el, kérjük, haladéktalanul zárja be az oldalt.

Az InqSoft Kft. külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen szabályzatot, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével.

 

 

I. JOGI RENDELKEZÉSEK

 

Az internetes oldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldalon található kommunikáció, valamint az adatkezelés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

 

Kockázatok és felelősség: A weboldal tulajdonosa az InqSoft Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Karikó János utca 25. 2., cégjegyzékszám: 13-09-199146, a továbbiakban: „TÁRSASÁG”). Ön ezt az oldalt kizárólag a saját felelősségére használja. A Társaság nem garantálja, hogy az oldal hibáktól, vírusoktól vagy a számítógépre más módon ható hibáktól mentes. A Társaság nem garantálja, hogy az információk a megtekintésük idején is időszerűek. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Társaság felelősséget nem vállal.

 

Szellemi tulajdon jogok: Az oldallal kapcsolatos és azon található szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonosa az InqSoft Információtechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Karikó János utca 25. 2.). A Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen információ sem másolható az oldalról. Ön csak az oldal megtekintésére és az oldal tartalmának kinyomtatására jogosult. Az oldalon található információkat, anyagokat csak személyes használatára és / vagy a Társaság termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos döntéseihez használhatja fel. Az oldalon megtekintett, vagy az arról kinyomtatott tartalom nem másolható, nem hozható nyilvánosságra, illetve nem értékesíthető. A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

 

 

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az InqSoft Kft. (2051 Biatorbágy, Karikó János utca 25. 2.) mint adatkezelő (a továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) számára kiemelten fontos az ügyfelei személyes adatainak védelme és biztonsága, valamint az információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. A jelen tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 

 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatokkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR)
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított tájékoztatót nyilvánosan közzéteszi.

 

 

1. Értelmező rendelkezések

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

2.1. Az inqsoft.hu weboldal látogatóinak adatai

 

Az adatkezelés célja: statisztikai adatok elemzése alapján annak megismerése, hogy látogatóink mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

 

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk 1) bekezdésének f) pontja alapján a Társaság azon jogos érdeke, hogy a weboldalának és szolgáltatásainak hatékonyságát fejleszteni tudja. A kezelt adatok köre: a látogató számítógépének internet címe (IP-cím), illetve azon információ, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra, a látogató operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok. Ezen adatokat az Adatkezelő az Ön személyazonosságához nem kapcsolható módon tárolja.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

 

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

 

Az inqsoft.hu honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, - a felhasználói élményt segítő csomagokon kívül - cookie-t nem kezelünk.

 

A Társaság a közösségi média elemek közül a LinkedIn, Facebook szolgáltatásokat használja. A közösségi médiaszolgáltatók által a kezelt adatok tekintetében a közösségi média szolgáltatók honlapján lehet tájékozódni.

 

Az InqSoft Kft. közösségi média elérhetőségei:

https://www.facebook.com/inqsoft/

https://www.linkedin.com/company/inqsoft/

 

 

2.2. Az inqsoft.hu oldalon történt kapcsolatfelvétel (online árajánlat kérés)

 

A Társasággal való online kapcsolatfelvételt az üzenetküldő űrlap kitöltésével kezdeményezheti az inqsoft.hu – Kapcsolat oldalon.

A Társaság a kapcsolati űrlap kitöltése során az érintett nevét, telefonszámát és e-mail címét kezeli, ezen adatok megadása kötelező.

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdésének a) pontja alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja az, hogy a felhasználó kérésére kapcsolatba lépjen vele a Társaság.

 

Az adatok megőrzésének ideje: A felhasználó az info.inqsoft@inqsoft.hu címre küldött levélben visszavonhatja a további adatkezeléshez adott hozzájárulását, valamint kérheti a kapcsolati űrlapon megadott adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.

 

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az üzleti kapcsolat megszűnését követő 2 évig őrizzük meg.

 

 

2.3. Az ugyfelkapu.inqsoft.hu oldalon történt kapcsolatfelvétel (hibajegykezelő rendszer)

 

A Társaság a gyorsabb és hatékonyabb felhasználói igények kezelése érdekében hibajegykezelő rendszert üzemeltet. A hibajegy kezelő rendszert az http://ugyfelkapu.inqsoft.hu/ oldalon, regisztrációt követően tudják az ügyfelek használni.

 

A Társaság a hibajegy regisztrálása és a bejelentések kitöltése során az érintett nevét és e-mail címét kezeli, ezen adatok megadása kötelező.

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdésének a) pontja alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja az, hogy a felhasználó kérésére kapcsolatba lépjen vele a Társaság.

 

Az adatok megőrzésének ideje: A felhasználó az info.inqsoft@inqsoft.hu címre küldött levélben visszavonhatja a további adatkezeléshez adott hozzájárulását, valamint kérheti a kapcsolati űrlapon megadott adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.

 

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az üzleti kapcsolat megszűnését követő 2 évig őrizzük meg.

 

 

3. Adatfeldolgozók

 

Az inqsoft.hu weboldal üzemeltetéséhez a Társaság tárhelyszolgáltatást vesz igénybe.

 

Tárhelyszolgáltató adatai: DiMa.hu Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@dima.hu

Iroda címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Telefon: 06-52-322-121 Telefon: 06-1-445-1978 Fax: 06-52-500-312

Általános információ, ügyfélszolgálat: info@dima.hu

 

 

4.Az érintett jogai

4.1. Hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a Társaság által kezelt adatairól, különösen

 • az adatkezelés céljairól;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel a Társaság a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartammeghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

 

A Társaság– erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

 

 

4.2. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 

4.3. Törléshez való jog

 

A Társaság a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az arra jogosult személy a törlést a Társasághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Amennyiben a törlendő személyes adatot a Társaság korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A Társaság a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerintikötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy a Társaságra vonatkozó közhatalmijogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt azadatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

A Társaság az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás az adatok Társaságáltali ellenőrzésének idejére vonatkozik;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azokfelhasználásának korlátozását kéri;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettszemély igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés a Társaság közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelésellen, amely esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A korlátozás alá eső személyes adatokat a Társaság – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

 

A Társaság azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

4.5. Az adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

4.6. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a Társaság adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. A Társaság a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 

5. Eljárási szabályok

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Kártérítés és sérelemdíj

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok megsértése miatt panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az oldalon cookiekat használunk a legjobb teljesítmény elérése érdekében.